#

Υπηρεσίες Ιδιωτών

Υποβολή φορ. δήλωσης στο TAXIS, Εκκαθαριστικά Σημειώματα, Ε9, Ε2, Πόθεν έσχες  [...]
Μεταβίβαση μετοχών, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, Γονικές παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά, Ιδιωτικά συμφωνητικά [...]