#

Λογιστικές Υπηρεσίες

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
   

  • Λογιστική παρακολούθηση.
  • Ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
  • Οργάνωση, εποπτεία και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Σχεδιασμός και αναδιοργάνωση λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Προσαρμογή και τήρηση βιβλίων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
  • Τήρηση και έλεγχος μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
 

< Πίσω