#

Εξωτερικές Εργασίες - Διεκπεραιώσεις

ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
   
  • Πληρωμές φόρων, ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών.
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
  • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Διεκπεραίωση θεμάτων Νομαρχίας (για ΑΕ και ΕΠΕ) (σύνταξη πρακτικών, υποβολή στην Νομαρχία, υποστήριξη σε ελέγχους).
  • Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας (Επιθεώρηση Εργασίας), κατάθεση αναγγελίας πρόσληψης προσωπικού.
  • ΟΑΕΔ.
 

< Πίσω